Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky o ochraně osobních údajů vychází z Všeobecných obchodních podmínek.


REDDO CZ s.r.o.
IČ: 27780627
se sídlem: Hranická 432, 753 61 Hranice IV – Drahotuše
zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29505


IX.
Ochrana osobních údajů 

 • Prodávající je správcem osobních údajů.
 • Prodávající informuje, že není povinen mít ustanoveného pověřence pro ochranu osobních ve smyslu Nařízení. V případě, že potřeba jeho ustanovení vznikne, bude o tom prodávající včas informovat své zákazníky a obchodní partnery.
 • Prodávající jako správce osobních údajů je povinen při zpracování osobních údajů dodržovat povinnosti vyplývající z Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) (dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“) a dále ze zákona o zpracování osobních údajů (dále jen „platné právní předpisy“). Prodávající pravidelně kontroluje soulad svých postupů s platnými právními předpisy a přistupuje odpovědně k plnění těchto povinností, s důrazem na zachování soukromí fyzických osob a ochrany jejich údajů. Nezbytnou ochranu přitom zajišťuje i u třetích spolupracujících osob, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů vystupují, nebo mohou vystupovat jako správci osobních údajů, nebo jejich další správci, zpracovatelé nebo příjemci osobních údajů (agentury spravující webové stránky, aj.).
 • Správce zpracovává základní kontaktní osobní údaje a smluvní údaje zákazníků, smluvních partnerů a potencionálních zákazníků, jsou zpracovávány za účelem vedení smluvního vztahu a plnění závazků z obchodního vztahu plynoucí. Osobní údaje jsou dále zpracovávány za účelem plnění zákonných povinností zejména daňových povinností, povinností vůči ostatním správním či soudním úřadům, vůči kontrolním úřadům apod.
 • Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány na základě oprávněného zájmu prodávajícího, zejména v souvislosti s vymáháním oprávněných nároků prodávajícího, podporou podnikatelských aktivit, marketingu a správy obchodních vztahů.
 • Prodávající zpracovává osobní údaje smluvních partnerů a zákazníků konkrétně k následujícím účelům:
 1. jednání o uzavření nebo změně smlouvy,
 2. plnění smlouvy a poskytování služeb,
 3. plnění zákonem uložených povinností v souvislosti s danou smlouvou, pokud právní předpisy plnění takovéto povinnosti předpokládají,
 4. vyúčtování smluvních nároků a plnění platebních povinností,
 5. plnění účetních a daňových povinností,
 6. vymáhání pohledávek a uplatňování jiných nároků prostřednictvím soudů či jiných nezávislých institucí,
 7. hodnocení platební schopnosti zákazníků,
 8. základního kontaktování zákazníka,
 9. jednání ohledně klientských změn,
 10. za účelem zpětného kontaktu a vytvoření obchodní nabídky při nabízení obdobných produktů a služeb,
 11. marketingové aktivity, zejména vedení zákaznické evidence, marketingové průzkumy, průzkumy spokojenosti zákazníků, zasílání informačních sdělení o novinkách týkajících se činnosti správce,)
 • Osobní údaje potencionálních zákazníků či smluvních partnerů jsou zpracovávány za účelem budoucího uzavření smluvního vztahu a prodeje zboží či služeb prodávajícího.
 • Prodávající jako správce osobních údajů vede elektronickou databázi (CRM systém), ve které eviduje základní osobní a kontaktní údaje zákazníků/ obchodních partnerů, nebo potencionálních zákazníků, vyhodnocuje jejich nákupní chování za účelem poskytování individualizovaných nabídek na odběr výrobků a služeb.
 • Za účelem marketingové propagace prodávajícího a zlepšování služeb jsou zákazníkům/ obchodním partnerům a budoucím obchodním partnerům zasílána i obchodní sdělení (newslettery, časopisy, slevové nabídky, akce, pozvánky, přání k narozeninám, průzkumy spokojenosti, pozvánky na akce apod.) na jimi poskytnuté elektronické adresy získané v souvislosti s nákupem či poskytováním služeb nebo na základě poskytnutého souhlasu. Zasílání obchodních sdělení má zákazník/ smluvní partner právo kdykoli jednoduše a bez nákladů odmítnout, o čemž je informován v rámci každého obchodního sdělení.
 • Při návštěvě internetových stránek provozovaných naší společností se může stát, že budou ukládány informace ve formě „cookie“ na počítači subjektu údajů, které jej automaticky rozpoznají při příští návštěvě. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookies.
 • Nové údaje do databáze (CRM systému) získává prodávající přímo od zákazníků/ smluvních partnerů.
 • Prodávající vkládá do zákaznické databáze údaje
 • získané z uzavřených smluv (kde je prodávající smluvní stranou smlouvy)
 • získané přímo od zákazníků na základě telefonického hovoru, emailového kontaktování či vyplněním formuláře na domovských webových stránkách,
 • získané případně přímo od potenciálních smluvních partnerů s jejich souhlasem – zejména při žádosti o zpracování nabídky obchodu nebo služby (ať už činností obchodních zástupců při jejich návštěvách, při prodejních akcích).
 • Všechny osobní údaje zpracovává prodávající jako správce.
 • Zákaznická databáze není sdílena s dalším správcem osobních údajů.
 • Omezeně prodávající sdílí zpracovávané osobní údaje se zpracovateli, kteří pro prodávajícího zajišťují některé činnosti, jako je:
 1. zpracování účetní a daňové agendy,
 2. poskytování fakturačních služeb,
 3. externí dopravci zboží
 4. advokátní kanceláře,
 5. podpora při marketingových aktivitách (rozeslání listovních zásilek, rozesílání hromadných mailingových nabídek, včetně nabídek zasílaných elektronickou poštou, průzkum spokojenosti zákazníků či trhu, správu zákaznické telefonické a emailové linky, vyhodnocení nákupního chování a obdobné marketingové aktivity).
 • Kontaktní údaje zákazníků/ smluvních partnerů dále prodávající může v omezeném rozsahu sdílet se společnostmi, které pro nás zajišťují dopravu, skladování či kontrolu prodávaného zboží, svoz a likvidaci nespotřebovaného prodávaného zboží a obalů, příp. smluvní pojišťovně, a to jen v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu.

 

 • IT služby související se zpracováním údajů zajišťuje prodávající vlastními silami za využití jednak svých zaměstnanců, jednak externích dodavatelů IT služeb.
 • Zpracování osobních údajů mohou pro prodávajícího provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.
 • Osobní údaje mohou být zpřístupňovány v souvislosti s plněním zákonných povinností v rámci poskytované součinnosti správních úřadů, zejména orgánů činných v trestním řízení, kontrolních úřadů, dále soudů, exekutorů, insolvenčních správců apod., vždy pouze v rozsahu stanoveném zákonem a na základě jejich legitimní výzvy.
 • Údaje smluvních partnerů v databázi prodávající uchovává po celou dobu trvání smluvního vztahu k tomu, aby mohl plnit smlouvu a z ní vyplývající smluvní povinnosti a vykonávat z ní vyplývající práva. Pro účely plnění smlouvy může prodávající potřebné osobní údaje zpracovávat i bez souhlasu subjektu údajů.
 • Pro potřeby archivace a plnění zákonných archivačních a kontrolních povinností a vymáhání oprávněných nároků prodívajícího, uchovává osobní údaje subjektů údajů minimálně dalších 10 let po zániku smluvního vztahu. Je-li právními předpisy stanovena kratší lhůta pro plnění archivačních povinností, nebo kontrolních povinností zejména ve vztahu k finančnímu úřadu, jsou údaje uchovávány po tuto kratší, právními předpisy stanovenou dobu.
 • Údaje, které získá prodávající se souhlasem kupujícího nebo které jsou vedeny v CRM systému, zpracovává prodávající po dobu trvání smlouvy/ souhlasu. V případě odvolání souhlasu jsou osobní údaje uchovávány a zpracovávány i nadále, je-li to nezbytné k účinnému vymáhání oprávněných nároků smluvních stran, nebo vyplývá-li takováto povinnost z právních předpisů.
 • Pomine-li účel zpracování, jsou veškerá data subjektů údajů, resp. data, která sloužila k danému účelu z databáze prodávajícího vymazána.
 • Fyzická osoba, která je subjektem údajů, které zpracovává prodávající, má právo na:
 1. přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 2. na opravu nesprávných osobních údajů dle čl. 16 GDPR
 3. požadovat výmaz Vašich osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 4. vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 5. právo na omezené zpracování dle čl. 18 GDPR
 6. na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy dle čl. 20 GDPR
 7. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – bližší informace na uoou.cz pro případ, že by její práva vyplývající z platných právních předpisů byla porušena.
 • V případě jakýchkoliv dotazů či požadavku na vysvětlení týkajícího se ochrany osobních údajů nás kontaktujte na e-mailu reddo@reddo. nebo telefonicky 420 581 616 044.
 • Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.